Monday, March 30, 2015

LAWATAN KERJA DAN MAJLIS ENGAGEMENT PENGERUSI GIATMARA MALAYSIA BERSAMA ANGGOTA KERJA GIATMARA PERLIS

Satu Program Lawatan Kerja pada 13 Mac 2015 (Jumaat) oleh Y.B. Dato’ Jaujan bin Sambakong, Pengerusi GIATMARA Malaysia telahpun dijalankan di GIATMARA Negeri Perlis. Lawatan ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan dengan anggota kerja dan usahawan lepasan pelatih GIATMARA Negeri Perlis. Melalui lawatan ke pusat GIATMARA Negeri Perlis dan majlis engagement yang diadakan,  warga kerja GIATMARA Perlis dapat berbincang mengenai cadangan dan masalah yang dihadapi bagi memantapkan lagi pengurusan demi mencapai visi dan misi syarikat.

Seterusnya Pengerusi membuat lawatan ke syarikat usahawan lepasan pelatih GIATMARA Negeri Perlis. Antara syarikat yang terlibat adalah Ameqin Autocolor, Wahyuni Beauty and Muslimah SPA, Mee Rebus AZMI, Shahidan Kusyen, Goncarian Enterprise dan Pancar Sinar Enterprise.


Program lawatan kerja ini telah berjalan dengan jayanya berkat daripada kerjasama semua pihak. Amanat dan nasihat oleh Pengerusi GIATMARA Malaysia dapat menjadi dorongan dan hala tuju untuk anggota kerja menyorak langkah ke arah masa depan yang lebih baik. Lawatan ke bengkel bekas pelatih dapat memberi isyarat kepada usahawan lepasan GIATMARA bahawa pengurusan tertinggi GIATMARA prihatin terhadap mereka.


Thursday, March 26, 2015

Majlis Penyerahan Sumbangan Kelengkapan Transit Pelatih GIATMARA

Satu Majlis Penyerahan Sumbangan Kelengkapan Transit Pelatih di GIATMARA Gaya dan Sepanggar yang telah di sampaikan oleh  wakil Ybhg. Datuk Arshad Bin Haji Idris.

Terima kasih di ucapkan kepada YB Datuk Jumat Bin Haji Idris ahli parlimen P.171 atas sumbangan kelengkapan kemudahan untuk transit pelatih GIATMARA Gaya dan Sepanggar. pada majlis tersebut sumbangan di sampaikan oleh wakil Ybhg. Datuk Arshad Bin Haji Idris Pegawai Perhubungan Parlimen P.171 Sepanggar dan sumbangan di terima oleh Datuk Haji Mohd Rosdi Bin Haji Ismail Ketua Eksekutif GIATMARA Malaysia, di harap para pelatih dapat memanfaatkan sepenuhnya sumbangan yang telah di berikan oleh Yang berhormat Datuk Jumat, dan terima kasih datuk.
Wednesday, March 11, 2015

Pemakluman Peruntukan Akta Pelindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)


Tuan/Puan, 

Selaras dengan peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (selepas ini disebut sebagai "Akta 709") yang mengawal selia pemprosesan data perlbadi untuk tujuan transaksi komersial, kami memberi anda notis seperti berikut (untuk tujuan notis bertulis ini, terma "data peribadi" dan "pemprosesan" hendaklah mempunyai maksud yang ditetapkan di dalam Akta 709):

1.   Data peribadi anda yang sedang diproses oleh atau bagi pihak MARA dan data peribadi anda telah atau boleh dikumpulkan pada masa depan, daripada maklumat yang anda telah beri kepada kami dalam apa-apa borang dan mana­ mana dokumentasi MARA yang lain. Data peribadi anda juga mungkin kami perolehi dari sumber-sumber lain termasuklah daripada mana-mana pihak seperti badan kawal selia, rnana-mana agensi kredit, majikan anda, penjamin atau pembekal cagaran anda dan sumber lain di mana mereka mempunyai akses.

2.           Data peribadi yang diproses oleh kami termasuklah nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat, gambar, imej, perkongsian, testimoni dan maklumat lain. Kami ingin menegaskan bahawa apa-apa kegagalan untuk menyediakan data peribadi atau penarikan balik kebenaran anda untuk memberi dan untuk kami memproses data peribadi anda pada kemudiannya boleh mengakibatkan kami tidak dapat memproses data peribadi anda untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan di bawah.

3.            Kami sedang memproses data peribadi anda, termasuk apa-apa maklumat tambahan yang mungkin anda berikan kemudian untuk mana-mana tujuan ("Tujuan") seperti yang berikut:
a.            menurut sebarang aktiviti berkaitan dengan MARA dalam menjalankan fungsinya;
b.            untuk memberikan kepada anda bahan atau maklumat pemasaran atau apa-apa promosi;
c.            apa-apa tujuan lain, secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan tujuan di atas                dan aktiviti- aktiviti MARA.

4.           Maklumat peribadi anda mungkin dizahirkan kepada orang awam, syarikat induk kami, syarikat subsidiari, syarikat berkaitan dan/atau bersekutu, pemegang lesen, rakan kongsi perniagaan, pengedar dan/atau pembekal perkhidmatan, agen dan penasihat teknikal termasuk tetapi tidak terhad kepada peguambela dan peguamcara untuk apa-apa Tujuan. Seterusnya, data peribadi anda mungkin akan dipindahkan ke lokasi-lokasi di luar Malaysia. Kami sentiasa mengambil langkah-langkah yang munasabah dan perlu untuk memastikan bahawa data peribadi anda berada dalam keadaan yang selamat dan digunakan selaras dengan Notis Privasi ini.

5.           Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa maklumat yang anda berikan adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini. Anda boleh mengakses dan memohon untuk membetulkan data peribadi anda, mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, atau menghubungi kami untuk apa-apa pertanyaan berkaitan dengan data peribadi anda.

6.           Apabila anda memberikan data peribadi anda atau maklumat mengenai orang lain kepada kami, anda mengesahkan bahawa mereka telah melantik anda untuk bertindak bagi pihak mereka, untuk bersetuju bagi memproses data peribadi mereka dan untuk menerima notis perlindungan data bagi pihak mereka.

7.           Kami berhak untuk rnengubah atau mengemaskini Notis Privasi ini untuk menyelaraskan apa-apa perubahan terhadap amalan privasi kami. Kami akan memaparkan apa-apa pindaan tersebut dalam notis di laman sesawang kami atau melalui apa-apa cara lain yang sesuai. Kami percaya bahawa anda bersetuju dengan terma di atas dan membenarkan kami memproses maklumat peribadi anda.


PENTING :

Surat edaran telah dihantar melalui emel kepada pengurus dan anggota kerja GIATMARA.
Sekiranya orang awam memerlukan salinan notis tersebut, sila berhubung dengan GIATMARA berdekatan.

Monday, March 9, 2015

PROGRAM JATI DIRI PERTANDINGAN WORLD SKILLS MALAYSIA BELIA (WSMB) 2015 PERINGKAT GIATMARA NEGERI JOHOR.

          Program Jati Diri ini bertujuan untuk memberikan Motivasi dan juga ketahanan diri kepada peserta yang menyertai pertandingan WSMB 2015. Dalam program ini peserta dibimbing bagaimana untuk meningkatkan pencapaian prestasi serta memberi maklumat bagaimana untuk mendapatkan sasaran yang betul dan tepat. Disamping itu juga peserta dilatih bagaimana mengenal diri, latihan mencipta kejayaan dan semangat kompetetif serta diberi imbasan, impian dan kejayaan didalam pertandingan yang akan disertai. Seramai 27 orang peserta dan juga Tenaga Pengajar Pengiring yang hadir didalam program ini.

            Tarikh       -           03hb Mac 2015

            Masa         -           08.30 pagi – 05.30 petang


Tempat      -           Komuniti GIATMARA Ledang, Johor